ผลของอัตราการขึ้น-ลงของอุณหูมิที่มีต่อสมบัติเซรามิกแบเรียมไททาเนต ที่เจือด้วยสารทินออกไซด์

กอบวุฒิ รุจิจินากุล, Kamonpan Pengpat, Nipaphat Charoenthai, Sukum Eitssayeam

Abstract


งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของอัตราการขึ้น-ลงของอุณหูมิในการเผาผนึก (sinteringtemperature) ที่มีต่อสมบัติต่างๆ อาทิเช่น สมบัติทางกายาพ และสมบัติทางไดอิเล็กตริก ของเซรามิกแบเรียมไททาเนตที่เจือด้วยสารทินออกไซด์ ผงแบเรียมทิน-ไททาเนต Ba(Ti0.9Sn0.1)O3 ถูกเตรียมขึ้นด้วยวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม โดยใช้อุณหูมิในการเผาผนึกที่ 1450 oC และใช้อัตราการขึ้น-ลง ในการเผาผนึกสารเซรามิกด้วยอัตราต่างๆ กันตั้งแต่ 1, 3, 5 และ 10 oC/นาที โดยแช่ทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง จากการทดลองพบว่าอัตราการขึ้น-ลงของอุณหูมิ มีผลกระทบต่อสมบัติทางกายาพและค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของสารแบเรียมทินไททาเนต ซึ่งพบว่าค่าคงที่ไดอิเล็กตริกจะลดลงเมื่ออัตราการขึ้น-ลงของอุณหูมิเพิ่มขึ้น โดยค่าคงที่ไดอิเล็กตริกสูงสุดที่วัดได้มีค่าเท่ากับ 25600 ซึ่งวัดได้จากสารเซรามิกที่ผ่านการเผาผนึกด้วยอัตราการขึ้น-ลงของอุณหูมิ 1 oC /นาที อย่างไรก็ตามอัตราการขึ้น-ลงของอุณหูมิการเผาผนึกไม่มีผลต่อค่าอุณหูมิการเปลี่ยนวัฏาคของสาร

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.