ผลของอุณหูมิแคลไซน์ที่มีต่อโครงสร้างผลึกและสัณฐานวิทยาของผงผลึก เลดแบเรียมไททาเนต

Theerachai Bongkarn, พีระพงษ์ ปัญญา

Abstract


ในงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาผลของอุณหูมิในการเผาแคลไซน์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึกและสัณฐานวิทยาของผงผลึกเลดแบเรียมไททาเนต (Pb0.90Ba0.10)TiO3: PBT เตรียมผงผลึก PBTโดยใช้อุณหูมิในการเผาแคลไซน์ระหว่าง 400 ถึง 900 องศาเซลเซียส ศึกษาสาวะที่เหมาะสมของการเผาแคลไซน์โดยใช้เครื่องวิเคราะห์การสูญเสียน้ำหนักโดยใช้ความร้อน (TGA) และเครื่องวิเคราะห์โดยใช้ผลต่างของความร้อน (DTA) ศึกษาโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) จากนั้นศึกษาสัณฐานวิทยาของผงผลึกเลดแบเรียมไททาเนตโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) พบความบริสุทธิ์ของเฟสเททระโกนอลเพอรอพสไกด์เมื่อใช้อุณหูมิในการเผาแคลไซน์ 800 องศาเซลเซียส อัตราส่วน c/a ลดลงเมื่ออุณหูมิในการเผาแคลไซน์เพิ่มขึ้น ขนาดของอนุาคเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหูมิในการเผาแคลไซน์เพิ่มขึ้น

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.