Author Details

น้อยทัพ, ปวีนา, คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, Thailand

  • Vol 8, No 1 (2011): Vol.8 No.1 (April 2011 - September 2011) - Vol.8,No.1,(April 2011 - September 2011)
    โปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือปลา: สาวะการย่อยเครื่องในปลาทับทิม (Oreochromis niloticus) โดยเอนไซม์ปาเปน
    Abstract  PDF