กลุ่มที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

กลุ่มที่ 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี

กลุ่มที่ 7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

กลุ่มที่ 8 Routine to Research