สหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

สหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

       สหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการแบบมีคุณภาพ เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work-based learning) โดยที่คณะวิทยาศาสตร์จัดให้นิสิตที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนสำเร็จการศึกษา โดยที่นิสิตจะต้องปฏิบัติงานจริงแบบเต็มเวลาตามที่สถานประกอบการ/หน่วยงานกำหนด เป็นงานที่ตรงตามสาขาวิชาชีพและเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ เสมือนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ/หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ซึ่งสถานประกอบการอาจกำหนดให้นิสิตสหกิจศึกษาปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน โดยงานที่ได้รับมอบหมายควรมีปริมาณงานที่เหมาะสม เป็นงานที่มีคุณภาพ ตรงกับสาขาวิชาชีพของนิสิต เช่น ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยนักวิชาการ ผู้ช่วยปฏิบัติการ ผู้ช่วยนักพัฒนาโปรแกรม ผู้ช่วยแผนกสถิติ นิสิตฝึกสอน ฯลฯ หรืออาจกำหนดงานเป็นโครงงาน การวิเคราะห์ผล หรือปัญหาพิเศษที่เป็นประโยชน์กับสถานประกอบการ และสามารถทำสำเร็จได้ ภายใน 16 สัปดาห์ โดยสถานประกอบการจะจัดหาพี่เลี้ยงหรือพนักงานที่ปรึกษา (Mentor หรือ Job Supervisor) ทำหน้าที่กำกับและดูแลการทำงานของนิสิตสหกิจศึกษา ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานของนิสิต สหกิจศึกษาอาจจะได้รับสวัสดิการ หรือค่าตอบแทนตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับความอนุเคราะห์จากสถานประกอบการ และหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษาโดยอาจารย์นิเทศก์และพี่เลี้ยงจาก สถานประกอบการ/หน่วยงานด้วย

ลักษณะงานของสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
       1. ปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานระยะสั้น หรือลูกจ้างชั่วคราวของสถานประกอบการ
       2. ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน เป็นงานประจำที่สามารถแบ่งให้นิสิตทำได้ โดยงานควรมีปริมาณงานที่เหมาะสม เป็นงานที่มีคุณภาพ
           ตรงกับสาขาวิชาชีพของนิสิต เช่น ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยนักวิชาการ ผู้ช่วยปฏิบัติการ ผู้ช่วยนักพัฒนาโปรแกรม ผู้ช่วยแผนกสถิติ นิสิตฝึกสอนฯลฯ
           หรือกำหนดงานเป็นโครงงาน miniproject สื่อการสอน ชิ้นงาน นวัตกรรม การวิเคราะห์ผล หรือปัญหาพิเศษที่เป็นประโยชน์กับสถานประกอบการ
           และสามารถทำสำเร็จได้ ภายใน 16 สัปดาห์
       3. มีพี่เลี้ยง หรือพนักงานที่ปรึกษาทำหน้าที่กำกับและดูแลการทำงาน
       4. ทำงานเต็มเวลา (Full Time) ตามเวลาของสถานประกอบการ/หน่วยงานจริง (5 หรือ 6 วัน/สัปดาห์)
       5. ระยะเวลาปฏิบัติงาน16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน
       6. อาจมีสวัสดิการอื่นใด หรือค่าตอบแทนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความอนุเคราะห์จากสถานประกอบการ/หน่วยงาน

ประโยชน์ที่สถานประกอบการ/หน่วยงานจะได้รับจากการเข้าร่วมสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
       1. พนักงานประจำมีผู้ช่วย และมีเวลาที่จะทำงานสำคัญกว่าได้
       2. ลดการจ้างพนักงานประจำ ประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กร
       3. เป็นการทดลองงาน และวิธีคัดเลือกนิสิตเข้าเป็นพนักงานในอนาคต สามารถประหยัดเวลาในการคัดเลือก
       4. สามารถใช้ในการดำเนินการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้
       5. เกิดภาพพจน์ที่ดีในการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
       6. เป็นโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษา
       7. มีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
       8. มีบทบาทส่งเสริม และสร้างความสัมพันธ์อันดี สามารถพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา
           เครือข่ายความร่วมมือที่ดีในอนาคต ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับสถานประกอบการ