เครื่อง LC/MS/MS (LCMS)
Specfication
-

Introduction
เครื่อง LC/MS/MS จำนวน 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วยเครื่องแยกสารโดยใช้ความดัน เครื่องวิเคราะห์น้ำหนักโมเลกุลของสาร และชุดโปรแกรมการวิเคราะห์ปริมาณเมตตาบอไลท์


ผู้ควบคุม
Dr. Nitra Nuengchamnong
นักวิทยาศาสตร์
ย้อนกลับ