Get Adobe Flash player
 
เมนูหลัก
  Introduction
  Mission
  Service Rate
  Staff
Username
Password
Introduction
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานในกำกับของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เริ่มดำเนินการจัดตั้งและปรับปรุงอาคาร ในช่วงปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนอาจารย์ นิสิต และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีโอกาสคิดค้นคว้างานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ได้กว้างขวางมากขึ้น โดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูงที่ทางงานห้องปฏิบัติบริการ เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาประเทศ และนำความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัย สู่การเรียนการสอนและพัฒนางานวิจัยนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และงานวิจัยสู่สากล ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ลิงค์อื่นๆ
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
  ภาควิชาฟิสิกส์ 
  ภาควิชาเคมี 
  ภาควิชาชีววิทยา 
  ภาควิชาวิทยาการคอมฯ 
  คณะวิทยาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  วิธีการเปิดไฟล์นามสกุล ASC โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
  แบบขอรับบริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ