คณะวิทยาศาสตร์
ประเมินเว็บไซต์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานทางวิชาการด้านแพทยศาส .. 29/ก.ค./2558
  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แจ้งว่าสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทร์ มีความประสงค์ชี้แจงข้อปฏิบัติการเ .. 29/ก.ค./2558
  สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการ Writing Clinic สำหรับบริการอาจารย์ บุคล .. 22/ก.ค./2558
  สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอส่งประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 22/ก.ค./2558
  บริษัท Thai Trade International Group Company Limited ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “Thailand International .. 22/ก.ค./2558
  University of Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) ประสงค์ลงนามตามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนเรศว .. 22/ก.ค./2558
  สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการประกวดตราสัญลักษณ์พิพัธภัณฑ์ 22/ก.ค./2558
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมฯ ประ .. 22/ก.ค./2558
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลการถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประ .. 22/ก.ค./2558
  กระทรวงการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ และตราสัญลักษณ์ 22/ก.ค./2558
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
Yonsei University ประเทศเกาหลีใต้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนิสิตต่างชาติเข้าร่วมโครงการ 29/ก.ค./2558
กองพัฒนากิจการต่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Shinshu University In .. 22/ก.ค./2558
กระทรวงการต่างประเทศประเทศสหรัฐเม็กซิโกจะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยที่มีความรู้ภาษาสเปน และประสงค์ .. 15/ก.ค./2558
กระทรวงศึกษามาเลเซีย มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้แก่นิสิต นักศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 15/ก.ค./2558
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้รับแจ้งจากกระทรวงการศึกษาไต้หวัน โดย Elite Study In Taiwan (ESIT) Pro .. 01/ก.ค./2558
The Urban Climate Resilience Southeast Asia Partnership ประเทศแคนนาดา ประชาสัมพันธ์ให้ทุนการศึกษาระด .. 01/ก.ค./2558
ข่าวทุนการศึกษา
The southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) เชิญชวน .. 29/ก.ค./2558
British Council มีกำหนดการจัดสัมมนา “Going Global 2016 : Building nations and connecting cultures” 29/ก.ค./2558
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโล .. 29/ก.ค./2558
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส .. 22/ก.ค./2558
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การทำโครงการวิจัยในการปรับ .. 22/ก.ค./2558
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2558 ในหัวข้อเรื่อง “Inst .. 22/ก.ค./2558
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
    แบบหนังสือราชการ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty