คณะวิทยาศาสตร์
ประเมินเว็บไซต์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
  ขอเชิญประชุมชี้แจงนิสิตการศึกษาอิสระ ปีการศึกษา 2557 24/เม.ย./2558
  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ 4 ภาค .. 23/เม.ย./2558
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ The 4th International Fo .. 23/เม.ย./2558
  กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนร .. 23/เม.ย./2558
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการ .. 23/เม.ย./2558
  องค์สวนพฤกษศาสตร์ ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่การประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ พืชวงศ์ขิง – ข่า ครั้งที่ 7 “ .. 23/เม.ย./2558
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริ .. 23/เม.ย./2558
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 20/เม.ย./2558
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาในคณะนิ .. 20/เม.ย./2558
  กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งให้ตรวจสอบการรับนักศึกษาสัญชาติในกลุ่มประเทศแอฟริกา โดยขอให้แจ้งชื่อผู้มีอำ .. 20/เม.ย./2558
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
Dongseo University เสนอโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ราย 23/เม.ย./2558
สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์ทุน “Developing Countries Partnership (KNB) Program Schola .. 26/มี.ค./2558
สวทช.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับร .. 26/ก.พ./2558
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งรายละเอียดการสมัครทุนญี่ปุ่นศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2558 23/ก.พ./2558
Cambridge University Press ประชาสัมพันธ์ทุน Murphy scholarships โครงการทุนระยะสั้นเพื่อร่วมเรียนภาษา .. 20/ก.พ./2558
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงแจ้งรัฐบาลจีนได้ประกาศมอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน 20/ก.พ./2558
ข่าวทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญส่งข้าราชการและบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การบร .. 23/เม.ย./2558
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การปฏิบัติตามระเบียบการพ .. 23/เม.ย./2558
บริษัท เอส. เอ. (เชียงใหม่) จำกัด เรียนเชิญสัมมนาเรื่อง “Greater Efficiency Through Merck Millipore .. 23/เม.ย./2558
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมโครง .. 23/เม.ย./2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร “กฎหมายและระเบียบสำหรั .. 23/เม.ย./2558
สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ (Institute of International Education – IIE) ประชาสัมพันธ์โครงการ Genera .. 23/เม.ย./2558
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
    แบบหนังสือราชการ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty