คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด ประกาศเรื่อง กำหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 20/ต.ค./2557
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรประชาสัมพันธ์โครงการ I Do Idea I Dream เพาะเมล็ดพันธุ์วิชาการ 16/ต.ค./2557
  คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมสาธิต ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาป .. 16/ต.ค./2557
  บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการกระทิงแดง U Project ปี 2 16/ต.ค./2557
  วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตเลียมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการศึกษาต่อในระดับป .. 16/ต.ค./2557
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารพัฒนาบุคคลในหัวข้อ การบริหารเงินสไตล์มุนษย์เงินเดือน 15/ต.ค./2557
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ "มิติใหม่ของไม้กับงานสถาปัตยกรรม" .. 15/ต.ค./2557
  สำนักงานหอสมุด ประชาสัมพันธ์งาน NU Book Fair ครั้งที่ 15 15/ต.ค./2557
  คณะเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 12 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) 14/ต.ค./2557
  คณะแพทยศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Medicine singing contest ครั้งที่ 3 (รอบรองชนะเลิศ) 13/ต.ค./2557
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แจ้งเกี่ยวกับศูนย์ภาษาซีมีโอ จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าสอบแข่งขันเพื่อ .. 13/ต.ค./2557
รับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2558 11/09/2557
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเงินทุนมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐอินเดีย จะมอบทุนว .. 21/08/2557
สถานฑูตเยอรมัน แจ้งให้ทุนการศึกษา DAAD ประจำปี 2558-2559 สำหรับนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ 21/08/2557
File Template นิทรรศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๕๗ 09/ก.ค./2557
แบบฟอร์มสำหรับนิสิตทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 21/มิ.ย./2557
ข่าวทุนการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรทางวิชาการ และนิสิตบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Current Scie .. 20/ต.ค./2557
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม เรื่อง การทำแบบสอบถามออนไลน์ 20/ต.ค./2557
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคเรียลไทม์ พีซีอาร์ .. 20/ต.ค./2557
ภาควิชาฟิสิกส์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมนา เรื่อง "สานฝันปั้นนักเรียนกับวารสารเซมิคินดักเตอร์" 20/ต.ค./2557
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านพลังงานชีวภาพ 16/ต.ค./2557
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ ภาษ๊ที่ดินและมรดก 14/ต.ค./2557
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
    แบบหนังสือราชการ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty