คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA 3D  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
   ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี .. 26/เม.ย./2560
  คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร แจ้งย้ายสถานที่ทำการชั่วคราว 26/เม.ย./2560
  สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานจากอาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ .. 26/เม.ย./2560
  University of Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในภาคการศึกษา "Fall Semester 2 .. 26/เม.ย./2560
  สถานศึกษาต่อเนื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรมหลักสูตร "เลขานุการมืออาชีพบุคใหม่" 26/เม.ย./2560
  สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 26/เม.ย./2560
  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม .. 05/เม.ย./2560
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอส่งประกาศสถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์ 05/เม.ย./2560
  กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม .. 05/เม.ย./2560
  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมที่จัดเเสดงในหอศิ .. 05/เม.ย./2560
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
องค์การยูเนสโก ร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา 05/เม.ย./2560
กระทรวงการวิจัยเทคโนโลยีและอุดมศึกษาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Ministy of research, Technology, and Highe .. 05/เม.ย./2560
ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels แก่อาจารย์ผู้มีความสนใจสมัครเข้ารับทุน โดยมีกำ .. 05/เม.ย./2560
Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย ได้เสนอทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา .. 10/มี.ค./2560
มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประกาศรับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก Fulbright Thai G .. 21/ก.พ./2560
คณะเกษตรกรรม อาหาร และสิงแวดล้อม วิทยาลัยนานาชาติเกษตรศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย Hebrew University of Jer .. 21/ก.พ./2560
ข่าวทุนการศึกษา
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ S .. 26/เม.ย./2560
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการแล .. 26/เม.ย./2560
คณะสังคมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่น .. 26/เม.ย./2560
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพ ตามมา .. 26/เม.ย./2560
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกาาระดับกลาง" 26/เม.ย./2560
Mediterranean Association of Sciences and Technologies ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมนานาชาติ Mediterrane .. 26/เม.ย./2560
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 ร .. 17/มี.ค./2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ โ .. 17/มี.ค./2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมแซมเก้าอี้ห้องสโลป จำนวน 1 งา .. 17/มี.ค./2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยว .. 17/มี.ค./2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 ร .. 17/มี.ค./2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายกา .. 17/มี.ค./2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายกา .. 17/มี.ค./2560
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
  แบบหนังสือราชการ Ẻ˹ѧÊ×ÍÃÒª¡ÒÃ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty
خريد vpn Google
دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google