คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายหนี้ชาวนาแห .. 27/พ.ย./2558
  บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการงานพิมพ์ทางวิชาการครบว .. 27/พ.ย./2558
  สรรพกรภาค 7 ขอจัดส่งสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คู่มือและแผ่นพับ เพื่อใช้เป็นเอกสารแนะนำความรู้ผู้เสียภ .. 27/พ.ย./2558
  สถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทย แจ้งเวียนผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระหว่างเดือน ก.ย. – ต.ค .. 25/พ.ย./2558
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งการจัดสรรที่นั่งสอบการทดสอบภาษาอังกฤษ (Entry Test) 25/พ.ย./2558
  กองพัฒนากิจการต่างประเทศ ขอเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Kanazawa Uni .. 25/พ.ย./2558
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอส่งประชาสัมพันธ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 25/พ.ย./2558
  สมาคมอุตสาหกรรมการบินและอวกาศแห่งอิหร่าน (Iranian Aviation and Space Industries Association) กำหนดจั .. 25/พ.ย./2558
  กองอาคารสถานที่ ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองอาคารสถานที่ 25/พ.ย./2558
  สำนักงานโครงการ Elite Study กระทรวงการศึกษาของไต้หวัน แจ้งจัดงานการศึกษาต่อไต้หวัน ในเขตภาคใต้ของประ .. 19/พ.ย./2558
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ทุนฝึกงาน ทุนวิจัย และทุนการสอนหนังสือสถาบัน .. 27/พ.ย./2558
กองพัฒนากิจการต่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น ณ Waseda Univer .. 25/พ.ย./2558
สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergra .. 25/พ.ย./2558
สวทช. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech (หลักสูตรนานาชา .. 19/พ.ย./2558
ขออเชิญนิสิตผู้สนใจ Research Grants Council (RGC) Hong Kong PhD Fellowship Scheme 2016/17 12/พ.ย./2558
กองพัฒนากิจการต่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Shinshu University Gl .. 05/พ.ย./2558
ข่าวทุนการศึกษา
สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญประชุมสัมนา เรื่อง "แนวทางการจัดทำราย .. 27/พ.ย./2558
สถาบันและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอน .. 25/พ.ย./2558
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แอดติโนมัยสีท: .. 25/พ.ย./2558
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชา .. 25/พ.ย./2558
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่งผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม/สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศา .. 25/พ.ย./2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และอนุมัติข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ “สุขภาพจิตของคร .. 19/พ.ย./2558
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
    แบบหนังสือราชการ Ẻ˹ѧÊ×ÍÃÒª¡ÒÃ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty