คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
  สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "ความปลอด .. 26/พ.ค./2559
  กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) “100 ปี การสาธารณ .. 26/พ.ค./2559
  สอบวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 26/พ.ค./2559
  กองบริหารการวิจัย งานนวัตกรรมและเผยแพร่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวนเรศวรวิจัยและพัฒนา 23/พ.ค./2559
  ผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบปร .. 23/พ.ค./2559
  สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ขอมอบจดหมายข่าว newsletter เรื่องเล่าจากโขงสาละวิน ฉบับเดือนพฤษภาคม 25 .. 23/พ.ค./2559
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิ .. 19/พ.ค./2559
  MTEC ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 9th In .. 19/พ.ค./2559
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “ค้นหา เก็บรักษา ใช้ประโยช .. 19/พ.ค./2559
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานและเมืองที่จัดงานสำหรับงานนิทรรศการภาคฤดูร้อ .. 19/พ.ค./2559
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานเลขานุการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Program ณ สาธารณรัฐเกาหลี 15/พ.ค./2559
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 15/พ.ค./2559
สวทช. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทโครงการ TAIST-Tokyo Tech ( .. 04/พ.ค./2559
ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า) ประเทศฟิลิปปิน .. 26/เม.ย./2559
Fulbright ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2560 26/เม.ย./2559
การสมัครเพื่อรับทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 20/เม.ย./2559
ข่าวทุนการศึกษา
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม เชิญเข้าอบรมสัมมนา จำนวน 7 หลักสูตร 26/พ.ค./2559
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ ในหัวข้อ “ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 26/พ.ค./2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced Medical Research Data Analysis (A .. 23/พ.ค./2559
ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิ .. 19/พ.ค./2559
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง “บทบาทและการมีส่วนร่วมของมาตรวิทยา .. 19/พ.ค./2559
หน่วยการจัดประชุม GCREE 2016 เชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุม “Global Conference .. 19/พ.ค./2559
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
    แบบหนังสือราชการ Ẻ˹ѧÊ×ÍÃÒª¡ÒÃ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty