คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์พิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2557 24/ต.ค./2557
  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร .. 24/ต.ค./2557
  สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด ประกาศเรื่อง กำหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 20/ต.ค./2557
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรประชาสัมพันธ์โครงการ I Do Idea I Dream เพาะเมล็ดพันธุ์วิชาการ 16/ต.ค./2557
  คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมสาธิต ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาป .. 16/ต.ค./2557
  บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการกระทิงแดง U Project ปี 2 16/ต.ค./2557
  วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตเลียมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการศึกษาต่อในระดับป .. 16/ต.ค./2557
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารพัฒนาบุคคลในหัวข้อ การบริหารเงินสไตล์มุนษย์เงินเดือน 15/ต.ค./2557
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ "มิติใหม่ของไม้กับงานสถาปัตยกรรม" .. 15/ต.ค./2557
  สำนักงานหอสมุด ประชาสัมพันธ์งาน NU Book Fair ครั้งที่ 15 15/ต.ค./2557
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
Kanazawa University แจ้งความประสงค์เสนอโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น 24/ต.ค./2557
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แจ้งเกี่ยวกับศูนย์ภาษาซีมีโอ จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าสอบแข่งขันเพื่อ .. 13/ต.ค./2557
รับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2558 11/09/2557
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเงินทุนมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐอินเดีย จะมอบทุนว .. 21/08/2557
สถานฑูตเยอรมัน แจ้งให้ทุนการศึกษา DAAD ประจำปี 2558-2559 สำหรับนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ 21/08/2557
File Template นิทรรศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๕๗ 09/ก.ค./2557
ข่าวทุนการศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ .. 24/ต.ค./2557
มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2014 24/ต.ค./2557
ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ เมืองคือมะเร็งของสิ่งแว .. 24/ต.ค./2557
คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับ Lincoln Scho .. 24/ต.ค./2557
แจ้งเอกสาร เรื่อง Admission for Spring Semester 2014-2015 at University of Surabaya (Ubaya), Indone .. 24/ต.ค./2557
คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรทางวิชาการ และนิสิตบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Current Scie .. 20/ต.ค./2557
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
    แบบหนังสือราชการ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty