คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
  สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนผลิตภัณฑ์หรืองบประมาณในกา .. 31/ต.ค./2557
  คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมั .. 31/ต.ค./2557
  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามาร .. 31/ต.ค./2557
  ระชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 เบื้องต้น 31/ต.ค./2557
  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบั .. 29/ต.ค./2557
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมนาวิชาการ หัวข้อ “ปฏิวัติคนข่าว คิดทุ .. 29/ต.ค./2557
  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์พิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2557 24/ต.ค./2557
  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร .. 24/ต.ค./2557
  สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด ประกาศเรื่อง กำหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 20/ต.ค./2557
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรประชาสัมพันธ์โครงการ I Do Idea I Dream เพาะเมล็ดพันธุ์วิชาการ 16/ต.ค./2557
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณ แผนดิน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 29/ต.ค./2557
Kanazawa University แจ้งความประสงค์เสนอโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น 24/ต.ค./2557
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แจ้งเกี่ยวกับศูนย์ภาษาซีมีโอ จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าสอบแข่งขันเพื่อ .. 13/ต.ค./2557
รับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2558 11/09/2557
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเงินทุนมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐอินเดีย จะมอบทุนว .. 21/08/2557
สถานฑูตเยอรมัน แจ้งให้ทุนการศึกษา DAAD ประจำปี 2558-2559 สำหรับนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ 21/08/2557
ข่าวทุนการศึกษา
บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนเซอร์วิส จำกัด ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ และผู .. 31/ต.ค./2557
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ .. 29/ต.ค./2557
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ .. 24/ต.ค./2557
มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2014 24/ต.ค./2557
ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ เมืองคือมะเร็งของสิ่งแว .. 24/ต.ค./2557
คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับ Lincoln Scho .. 24/ต.ค./2557
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
    แบบหนังสือราชการ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty