คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA 3D  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
  แนวปฏิบัติในการขอใช้และให้บริการยานพาหนะ (รถบัส) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเ .. 14/มี.ค./2560
  คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาชั .. 10/มี.ค./2560
  คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์แล .. 10/มี.ค./2560
  สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา เชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง 666 ปี กรุงศรีอยุธยา 25 ปี มรดกโลก : พัฒน .. 10/มี.ค./2560
  สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอส่งจดหมายข่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2560 10/มี.ค./2560
  สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ขอมอบจดหมายข่าวสถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 10/มี.ค./2560
  การศึกษาเขตพิเศษยุทธศาสตร์คันไซ เพื่อมาปรับใช้กับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 10/มี.ค./2560
  ประชาสัมพันธ์โครงการด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อริเริ่มลุ่มนำ้โขงตอนล่าง (Lower Mekong Ini .. 10/มี.ค./2560
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 10/มี.ค./2560
  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร 08/มี.ค./2560
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย ได้เสนอทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา .. 10/มี.ค./2560
มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประกาศรับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก Fulbright Thai G .. 21/ก.พ./2560
คณะเกษตรกรรม อาหาร และสิงแวดล้อม วิทยาลัยนานาชาติเกษตรศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย Hebrew University of Jer .. 21/ก.พ./2560
Waseda University ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น "Short - term Japanese Program, S .. 09/ก.พ./2560
รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประกาศให้ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2560 (Turkiye Scholarships 2017) 09/ก.พ./2560
kanazawa University ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตเข้าร่วมโครงการรอบที่ 2 ภ 27/ม.ค./2560
ข่าวทุนการศึกษา
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรเชิงรุกของอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิ .. 10/มี.ค./2560
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 3 10/มี.ค./2560
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 3 10/มี.ค./2560
สถาบันคลังสมองของชาติ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตร "ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา" รุ่ .. 10/มี.ค./2560
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 38 (The 38th Inter-University Conference) 10/มี.ค./2560
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงเเสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม จำนวน 2 หลักสูต .. 10/มี.ค./2560
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 ร .. 17/มี.ค./2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ โ .. 17/มี.ค./2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมแซมเก้าอี้ห้องสโลป จำนวน 1 งา .. 17/มี.ค./2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยว .. 17/มี.ค./2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 ร .. 17/มี.ค./2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายกา .. 17/มี.ค./2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายกา .. 17/มี.ค./2560
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
  แบบหนังสือราชการ Ẻ˹ѧÊ×ÍÃÒª¡ÒÃ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty
خريد vpn Google
دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google