คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA 3D  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
  เปิดรับสมัคร UMAP Progarm C 2019 15/ม.ค./2562
  ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การจัดประมูลเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายส .. 15/ม.ค./2562
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเเข่งขันวิ่งทะลุหมอกร่องเขานครชุม 14/ม.ค./2562
  ส่งประกาศจำนวน 2 ฉบับ 14/ม.ค./2562
  การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2562 14/ม.ค./2562
  ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์ 14/ม.ค./2562
  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก แจ้งเวียนการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)ในระดับจังหวัด 09/ม.ค./2562
  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 08/ม.ค./2562
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา 07/ม.ค./2562
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ "วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร" 07/ม.ค./2562
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
มอบทุนการศึกษาเเบบออนไลน์ "Winning in the Work World" 14/ม.ค./2562
คณะแพทย์ศาสตร์สิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 27/ธ.ค./2561
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน .. 14/ธ.ค./2561
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ณ Honam University ประจำปี 2562 สาธารณรัฐเกาหลี 04/ธ.ค./2561
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ณ Mokwon University ประจำปี 2562 สาธารณรัฐเกาหลี 04/ธ.ค./2561
International Francophone Instilute(IFI) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีก .. 01/พ.ย./2561
ข่าวทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14/ธ.ค./2561
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้กำหนดจัดหลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 6 14/ธ.ค./2561
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ๆ ประจำป .. 06/ธ.ค./2561
University Malaysia Terenguganu เวียนแจ้งการจัดงาน Universiti Malaysia Terenggaun International Ann .. 30/พ.ย./2561
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารส .. 29/พ.ย./2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนใ .. 28/พ.ย./2561
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยว .. 24/08/2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยว .. 24/08/2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายกา .. 24/08/2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างก่อสร้างโรงจอดรถบัส จำนวน 1 งาน โ .. 07/08/2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยว .. 07/08/2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยว .. 25/ก.ค./2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โ .. 04/ก.ค./2560
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
  แบบหนังสือราชการ Ẻ˹ѧÊ×ÍÃÒª¡ÒÃ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty
خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
خرید کریو خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلترشکن ویندوز خرید کریو خرید vpn Google