คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
  วิทยาลัยนานาชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าร่วมประกวด ในกิจกรรมการประกวดร้องเพลงภาษาอ .. 20/พ.ย./2557
  ประชาสัมพันธ์ การสั่งจองสินค้าจากร้าน NU Souvenir & Gift Shop กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน .. 20/พ.ย./2557
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผ่านระบบ E-document เรื่องกา .. 20/พ.ย./2557
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนมูลนิธิส่งเสริม .. 19/พ.ย./2557
  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีปกติ ครั้งที่ 1 .. 19/พ.ย./2557
  ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อโปโลสีเหลืองปักข้อความ “รักพ่อ” โดยจำหน่ายในราคาตัวละ 250 บาท 19/พ.ย./2557
  คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เดิน-วิ่ง ชมประวัติศาส .. 17/พ.ย./2557
  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ จำกัด แจ้ง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการสรรหาเป็นกรร .. 17/พ.ย./2557
  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ประกาศสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2558 13/พ.ย./2557
  หน่วยสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “รั .. 13/พ.ย./2557
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณ แผนดิน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 29/ต.ค./2557
Kanazawa University แจ้งความประสงค์เสนอโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น 24/ต.ค./2557
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แจ้งเกี่ยวกับศูนย์ภาษาซีมีโอ จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าสอบแข่งขันเพื่อ .. 13/ต.ค./2557
รับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2558 11/09/2557
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเงินทุนมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐอินเดีย จะมอบทุนว .. 21/08/2557
สถานฑูตเยอรมัน แจ้งให้ทุนการศึกษา DAAD ประจำปี 2558-2559 สำหรับนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ 21/08/2557
ข่าวทุนการศึกษา
ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหล .. 20/พ.ย./2557
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบไพรเมอร์และตัวตรวจตามสำหรับงานเรียลไทม์พีซีอาร์ .. 20/พ.ย./2557
สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดเผยแพร่ประชาสัมพั .. 13/พ.ย./2557
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมประชม และประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนาวิชาการนาน .. 13/พ.ย./2557
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการจัดเสวนา เรื่อง “การรวมพลังความคิดก้าวหน้า เพื่อพัฒน .. 13/พ.ย./2557
บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่นฯ จำกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสัมนา IEEE Xpolre Training 2014 07/พ.ย./2557
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
    แบบหนังสือราชการ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty