คณะวิทยาศาสตร์
ประเมินเว็บไซต์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
  สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นท .. 01/ก.ค./2558
  องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 89 ของประกาศกระทรวงการคลัง ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ .. 01/ก.ค./2558
  สถาบันทดลอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพ .. 01/ก.ค./2558
  คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมั .. 01/ก.ค./2558
  Daegu Health College ได้แจ้งความประสงค์เลื่อนการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น Global Student Lea .. 01/ก.ค./2558
  กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์โดยได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในและได้แบ่งสายงาน .. 01/ก.ค./2558
  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ จำกัด ขอเรียนเชิญสมาชิกผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป .. 01/ก.ค./2558
  สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย รุ .. 01/ก.ค./2558
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 01/ก.ค./2558
  ASEA-UNINET แจ้งการจัดประชุม The 15th ASEA-UNINET Plenary Meeting 01/ก.ค./2558
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้รับแจ้งจากกระทรวงการศึกษาไต้หวัน โดย Elite Study In Taiwan (ESIT) Pro .. 01/ก.ค./2558
The Urban Climate Resilience Southeast Asia Partnership ประเทศแคนนาดา ประชาสัมพันธ์ให้ทุนการศึกษาระด .. 01/ก.ค./2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดี .. 30/มิ.ย./2558
เอกสารแนบการรายงานตัวนิสิตทุน พสวท. รุ่นปีการศึกษา 2558 30/มิ.ย./2558
ขอเชิญประชุมนิสิตผู้รับทุนอุดหนุนค้นคว้าด้วยตนเอง ประจำปี 2558 24/มิ.ย./2558
มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign .. 19/มิ.ย./2558
ข่าวทุนการศึกษา
สำนักงานคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบั .. 01/ก.ค./2558
สถาบันพระปกเกล้า ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร “การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับน .. 01/ก.ค./2558
คณะแพทยศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ “การเริ่มต้นสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภา .. 01/ก.ค./2558
มหาวิทยาลัยมหิดลเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ ASEAN Congress on Medical Biotechnology and .. 01/ก.ค./2558
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากร .. 01/ก.ค./2558
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติสมบัติทางกายภาพและการประยุกต์ .. 01/ก.ค./2558
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
    แบบหนังสือราชการ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty