คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA 3D  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 21/09/2561
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวร .. 20/09/2561
  ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ "บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่ .. 20/09/2561
  ขอเชิญเข้าร่วม "การแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ G-CON 2019" 18/09/2561
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาวิศ .. 14/09/2561
  นิทรรศการสื่อการสอนใหม่ "เวิร์ลไดแด็ค เอเชีย 2018" ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาและเข้าชมงาน 14/09/2561
  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์ในงานเปิดบ้านแนะนำอาชีพในอุตสาหกรรมยาวัคซีนและชี .. 13/09/2561
  คณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลปร .. 13/09/2561
  จังหวัดพิษณุโลก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ 13/09/2561
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและขอความอนุเคราะห์ .. 13/09/2561
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Center for Japanese Languages Education, Spring semester 2019 ณ Reitaku Uni .. 07/09/2561
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ณ Shinshu University Global Education Center,Shinshu University, Sprin .. 17/08/2561
รัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan จำนวน 19 สาขา 09/08/2561
รัฐบาลบราซิลอยู่ในระหว่างการเปิดรับสมัครผู้ขอทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 09/08/2561
ไฟล์ Template บทความวิจัย (Full Paper) และบทคัดย่อ นิสิตทุนเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 06/08/2561
Chendu University โดยวิทยาลัยศิลปกรรมจีน - อาเซียน (College of Chinese and Asean Arts) ประสงค์มอบทุน .. 05/ก.ค./2561
ข่าวทุนการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The International Sci .. 14/09/2561
สมาคมผู้ตรวจรับรองและวิเคราะห์คุณภาพ และ บริษัท AMARC จำกัดดสัมนานานาชาติ ในหัวข้อเรื่อง วิทยาศาสตร์ .. 14/09/2561
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการศาสตร์ ยุค Thailand 4 .. 11/09/2561
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม ณ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 .. 11/09/2561
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลได้กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 32 หลักสูตร 07/09/2561
บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ ที่น่าสนใจในปี พ. .. 06/09/2561
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยว .. 24/08/2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยว .. 24/08/2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายกา .. 24/08/2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างก่อสร้างโรงจอดรถบัส จำนวน 1 งาน โ .. 07/08/2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยว .. 07/08/2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยว .. 25/ก.ค./2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โ .. 04/ก.ค./2560
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
  แบบหนังสือราชการ Ẻ˹ѧÊ×ÍÃÒª¡ÒÃ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty
خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
خرید کریو خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلترشکن ویندوز خرید کریو خرید vpn Google