คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
  ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน “สถาปนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกครบรอบ 12 ปี” และจัดงาน “อุสาหกรรมแฟร์ ครั้งท .. 26/พ.ย./2557
  ประกาศงดจ่ายเงินสวัสดิการและเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกทุกประเภท ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2557 26/พ.ย./2557
  เรียนเชิญคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพหมู่ 25/พ.ย./2557
  ประกาศ ขอให้นิสิต ทุกคน ประเมินผู้สอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 25/พ.ย./2557
  ประชาสัมพันธ์การขอข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมของหม่อ .. 24/พ.ย./2557
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก ขอความร่วมมือโปรดประชาสัมพันธ์ให้บุคคลหน่วยงาน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ .. 24/พ.ย./2557
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอมอบจดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 24/พ.ย./2557
  วิทยาลัยนานาชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าร่วมประกวด ในกิจกรรมการประกวดร้องเพลงภาษาอ .. 20/พ.ย./2557
  ประชาสัมพันธ์ การสั่งจองสินค้าจากร้าน NU Souvenir & Gift Shop กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน .. 20/พ.ย./2557
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผ่านระบบ E-document เรื่องกา .. 20/พ.ย./2557
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
ทุนเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 26/พ.ย./2557
รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณ แผนดิน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 29/ต.ค./2557
Kanazawa University แจ้งความประสงค์เสนอโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น 24/ต.ค./2557
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แจ้งเกี่ยวกับศูนย์ภาษาซีมีโอ จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าสอบแข่งขันเพื่อ .. 13/ต.ค./2557
รับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2558 11/09/2557
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเงินทุนมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐอินเดีย จะมอบทุนว .. 21/08/2557
ข่าวทุนการศึกษา
สำนักงานอธิการบดีผู้พิพากษาภาค 6 เรื่อง ขอเชิญฟังบรรยายวิชากฎหมายสำนักงานอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภ .. 28/พ.ย./2557
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา “รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำกรอบแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อบัญญัติไว้ .. 28/พ.ย./2557
สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนิสิตทุกท่านที่ใช้สถานสัตว์ทดลองเข้าร่วมการอ .. 26/พ.ย./2557
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์เครื่องสำ .. 26/พ.ย./2557
ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหล .. 20/พ.ย./2557
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบไพรเมอร์และตัวตรวจตามสำหรับงานเรียลไทม์พีซีอาร์ .. 20/พ.ย./2557
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
    แบบหนังสือราชการ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty