คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น 18/ธ.ค./2557
  จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ขอความร่วมมือในการจำหน่ายเสื้อทูบีนัมเบอร์วั 18/ธ.ค./2557
  กองพัฒนากิจการต่างประเทศ ขอเชิญรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “The Global struggle against infectio .. 18/ธ.ค./2557
  คณะวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ .. 17/ธ.ค./2557
  ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ปิดให้บริการเวลา 16.30 น. 16/ธ.ค./2557
  กองพัฒนากิจการต่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น ณ Waseda Univer .. 16/ธ.ค./2557
  ด้วยมูลนิธิ สอวน. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเป้นผู้แท .. 16/ธ.ค./2557
  กองพัฒนากลยุทธการตลาด ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่จดหมายข่าวกองพัฒนากลยุทธ์การตลาด 1 ฉบับ 09/ธ.ค./2557
  ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “An Application of Synchrotron-based X-ray Absorption Spectros .. 09/ธ.ค./2557
  มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญสั่งจองปฏิทินตั้งโต๊ะ และสมุดบันทึก ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรและนิ .. 08/ธ.ค./2557
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
กองพัฒนากิจการต่างประเทศ แจ้งทุนการศึกษาต่อระดับ Ph.D. ณ University of Yamanashi ประเทศญี่ปุ่น 16/ธ.ค./2557
ทุน Technology Grant ภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ ระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำป .. 28/พ.ย./2557
ทุนเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 26/พ.ย./2557
รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณ แผนดิน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 29/ต.ค./2557
Kanazawa University แจ้งความประสงค์เสนอโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น 24/ต.ค./2557
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แจ้งเกี่ยวกับศูนย์ภาษาซีมีโอ จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าสอบแข่งขันเพื่อ .. 13/ต.ค./2557
ข่าวทุนการศึกษา
กระทรวงวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เรื่อง Curator Course Program for Microbial Resources Manag .. 18/ธ.ค./2557
กองบริการการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา หัวข้อ “Teaching in the Unive .. 08/ธ.ค./2557
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเสนอใ .. 08/ธ.ค./2557
คณะกรรมการสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ขอเชิญเข้ .. 08/ธ.ค./2557
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ ระหว่างวันที่ 18- .. 08/ธ.ค./2557
สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ขอประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมและขอเชิญชวนส่งบุคคลเข้ารับการ .. 02/ธ.ค./2557
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
    แบบหนังสือราชการ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty