คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
  พรรคพลังอุดรได้ส่งเรื่องนโยบาย และการวางโครงสร้างทางการเมืองของพรรคพลังอุดร มาให้ทราบ 26/มี.ค./2558
  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา .. 26/มี.ค./2558
  สำนักงานเลขานุการสภาผู้แทนราษฎร ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเ .. 26/มี.ค./2558
  กองบริหารงานบุคคล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน .. 26/มี.ค./2558
  APCEO ประชาสัมพันธ์การประขุม the 3rd World Emerging Industries Summit (WEIS 2015) 26/มี.ค./2558
  สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี .. 26/มี.ค./2558
  National Central University ประเทศไต้หวัน ได้ขอความอนุเคราะห์ มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2015 .. 26/มี.ค./2558
  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในกา .. 26/มี.ค./2558
  ทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 23/มี.ค./2558
  บริษัท เอ็ดเน็ท จำกัด ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานและเชิญชวนอาจารย์และนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมงาน “Austra .. 19/มี.ค./2558
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์ทุน “Developing Countries Partnership (KNB) Program Schola .. 26/มี.ค./2558
สวทช.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับร .. 26/ก.พ./2558
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งรายละเอียดการสมัครทุนญี่ปุ่นศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2558 23/ก.พ./2558
Cambridge University Press ประชาสัมพันธ์ทุน Murphy scholarships โครงการทุนระยะสั้นเพื่อร่วมเรียนภาษา .. 20/ก.พ./2558
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงแจ้งรัฐบาลจีนได้ประกาศมอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน 20/ก.พ./2558
Dongseo University แจ้งทุน KGSP ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและวิจันในสถาบันการศึกษาประเทศเกาหลี ประจ .. 11/ก.พ./2558
ข่าวทุนการศึกษา
SIAS International University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประชาสัมพันธ์โครงการ ABC Summer Camp 26/มี.ค./2558
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏ .. 26/มี.ค./2558
SIAS International University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประชาสัมพันธ์โครงการ ABC Cam 26/มี.ค./2558
สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอ .. 23/มี.ค./2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร “การรบริหารงานพัสดุและ .. 19/มี.ค./2558
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการวัคซีน .. 19/มี.ค./2558
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
    แบบหนังสือราชการ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty