คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
  คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุ .. 11/ก.พ./2559
  ซีพี อินเตอร์เนชั่นแนล เอดูเคชั่น แอนด์ ไมเกรชั่น เซ็นเตอร์ ประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่น “การเรียนภาษาอัง .. 11/ก.พ./2559
  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอส่งจดหมายข่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1/2559 11/ก.พ./2559
  โรงพยาบาลพิษณุเวช ขอเรียนเชิญร่วมงานปาฐกถาเกียรติยศ นพ.สุเทพ – พญ.นิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์ ครั้งที่ 2 08/ก.พ./2559
  องพัฒนากลยุทธการตลาด ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่จดหมายข่าวกองพัฒนากลยุทธการตลาด 2 ฉบับ เดือนมกราคม 2559 08/ก.พ./2559
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑ .. 02/ก.พ./2559
  คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาชั .. 02/ก.พ./2559
  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก แจ้งผลการออกรางวัลสลากกาชาด “งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก 29/ม.ค./2559
  สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้ร่วมโครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย .. 29/ม.ค./2559
  มูลนิธิ สอวน. ขอความอนุเคราะห์ทางคณะวิทยาศาสตร์ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาที่สนใจได้ทราบถ .. 29/ม.ค./2559
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงแจ้งว่ามหาวิทยาลัยยูนนาน (Yunnan University) จะเปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเ .. 08/ก.พ./2559
บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 27 08/ก.พ./2559
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาบุคลากร จำนวน 4 หลักสูตร 02/ก.พ./2559
กองพัฒนากิจการต่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Waseda University ปร .. 01/ก.พ./2559
กองพัฒนากิจการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ทุนแก่ชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 29/ม.ค./2559
ทุนการศึกษาแก่ชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 28/ม.ค./2559
ข่าวทุนการศึกษา
The Australian Center for Sustainable Studies and Training (ACSST) ร่วมกับ Confexhub International C .. 11/ก.พ./2559
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหลักสูตรอบรม ประจำเดือน มีนาคมและเมษายน .. 11/ก.พ./2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร 11/ก.พ./2559
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย กำหนดจัด Education USA Fairs 2016 11/ก.พ./2559
สวทช.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2559 (NSTDA Annual Conference .. 08/ก.พ./2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2 .. 08/ก.พ./2559
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
    แบบหนังสือราชการ Ẻ˹ѧÊ×ÍÃÒª¡ÒÃ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty