คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA 3D  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
  กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจก .. 14/ธ.ค./2561
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับ .. 14/ธ.ค./2561
  สถาบันคลังสมองของชาติ ได้กำหนดจัดหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 20 14/ธ.ค./2561
  งหวัดพิษณุโลก ขอให้ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการประจำจังหวัดเพื่อปฏิบัติราชการเวรประจำ .. 14/ธ.ค./2561
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลันนเรศวร จัดโครงการ มนต์รักถาปัตย์ ครั้งที่ 10 12/ธ.ค./2561
  ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดโครงการ IMD Open House 2018 12/ธ.ค./2561
  กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่นิสิตต่างชาติและนิสิตมหาวิทยาลัยน .. 11/ธ.ค./2561
  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด แจ้งผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562 11/ธ.ค./2561
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 7 ฉบับ 07/ธ.ค./2561
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ 07/ธ.ค./2561
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน .. 14/ธ.ค./2561
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ณ Honam University ประจำปี 2562 สาธารณรัฐเกาหลี 04/ธ.ค./2561
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ณ Mokwon University ประจำปี 2562 สาธารณรัฐเกาหลี 04/ธ.ค./2561
International Francophone Instilute(IFI) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีก .. 01/พ.ย./2561
Shimane University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว (Spring 2019) ณ Shimane .. 01/พ.ย./2561
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Winter Program,Indonesia Diversity at Airblangga (INDIAIR) 01/พ.ย./2561
ข่าวทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14/ธ.ค./2561
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้กำหนดจัดหลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 6 14/ธ.ค./2561
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ๆ ประจำป .. 06/ธ.ค./2561
University Malaysia Terenguganu เวียนแจ้งการจัดงาน Universiti Malaysia Terenggaun International Ann .. 30/พ.ย./2561
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารส .. 29/พ.ย./2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนใ .. 28/พ.ย./2561
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยว .. 24/08/2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยว .. 24/08/2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายกา .. 24/08/2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างก่อสร้างโรงจอดรถบัส จำนวน 1 งาน โ .. 07/08/2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยว .. 07/08/2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยว .. 25/ก.ค./2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โ .. 04/ก.ค./2560
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
  แบบหนังสือราชการ Ẻ˹ѧÊ×ÍÃÒª¡ÒÃ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty
خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
خرید کریو خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلترشکن ویندوز خرید کریو خرید vpn Google