หน้าหลัก  << หน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   >>

นิสิตพบที่ปรึกษา 26มค55
(26 ม.ค.55)


เลี้ยงน้ำชาบัณฑิตใหม่
(18 ธันวาคม 2554)


เลี้ยงน้ำชาบัณฑิตใหม่
(18 ธันวาคม 2554)


ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
(2 พ.ย. 2554)


โครงการอบรมทักษะวิชาเอกสำหรับนิสิต
(25-26 มิถุนายน 54)


บรรยายพิเศษ "ฟิสิกส์และสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก"
(7 กรกฏาคม 54)


บรรยายทางวิชาการ คุณเชื่อหรือไม่ กรุงศรีอยุธยาเคยเกิดสึนามึ
(23 มิย 54)


โครงการอบคมครูวิทยาศาสตร์ - ดาราศาสตร์
(วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2554)


โครงการอบคมครูวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
(วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2554)


งานฉลองบัณทิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2552
(4 ก.พ.2554)


การอบรมมาตรฐานระบบการจัดการของสากล (ISO50001)
(6-10 มกราคม 2554)


โครงการสถานีฟิสิกส์
(29-30 มกราคม 2554)


Seminar on Rrnewable Energy Application Focus on PV system
(26 มกราคม 545)


ม.ราชภัฏอุดรธานีมาดูงาน
(12 มกราคม 54)


โครงการทำบุญภาควิชาและบำเพ็ญประโยชน์ ปี 54
(13 ม.ค. 2554)


พบอาจารย์ที่ปรึกษา
(8 ก.ย.53)


ฟิสิกส์สัมพันธ์ 53
(20 ส.ค.53)


สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 53
(16-18 ส.ค. 53)


โครงการวัดมาตรฐานความรู้ทางฟิสิกส์
(9 กค.53)


โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตสาขาวัสดุศาสตร์
(21กค.53)


อบรมการใช้โปรแกรม SimaPro 16 กค.53
(16 กค.53)


โครงการฝึกทักษะนอกห้องเรียน
(1-2 กค. 53)


โครงการอบรมสาขาฟิสิกส์บริสุทธ์
(11 - 12 กรกฎาคม 2553)


บายศรีสู่ขวัญ
(1มิย.53)


ปฐมนิเทศ53
(31พค.53)


โครงการบรรยายวิชาการและงานวิจัย
(วันที่ 17 มิถุนายน 2553)


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
(15-27 มีนาคม 2553)


NewYear 2010 ภาคค่ำ
(4 มค.2553)


NewYear 2010
(4 มค.53)


Congratulation 52
(16 พ.ย. 52)


กิจกรรมนิสิตพบที่ปรึกษาครั้งที่ 1 (2/2552)
(17 พฤศจิกายน 2552)


สัมภาษณ์ ฝนดาวตกลีโอ
(17 พฤศจิกายน 2552)


อบรมความรู้พื้นฐานทางช่าง 26-30 ตุลาคม 2552
(26-30 ตุลาคม 2552)


โครงการอบรมเชิง)ฏิบัติการ "การคำนวณทางด้านพลศาสตร์ของไหล และการส่งผ่านความร้อน"
(30-31 พฤษภาคม 2552)


โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
(23 พฤษภาคม 2552)


การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 6
(4 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ.2552)


รางวัล สอวน.ฟิสิกส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 8 รร.เตรียมทหาร
(6 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ.2552)


อบรมครูแม่ไก่ ปตท.สผ.
(27 เม.ย. ถึง 2 พ.ค. 2552)


อบรมครูวิทย์ สสวท
(20 ถึง 26 เมษายน พ.ศ.2552)


โครงการประเพณีสงกรานต์
(24 เมษายน 2551)


โครงการอบรมคอมพวิเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนิสิต ( 3 - 4 พ.ย. 50)
(3/11/2550)


งานแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ รศ.สมนึก รมณีย์พิกุล
(28 กันยายน 2549)


โครงการฟิสิกส์สัมพันธ์
(วันที่ 7 กันยายน 2549)


โครงการศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรภาควิชาฟิสิกส์
(วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2549)