หน้าหลัก  << หน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   >>

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 22 (การประกวดแฟชั่น ชุดรีไซเคิล)
(16 - 18 ส.ค. 2554)


คณะศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานที่ภาควิชาฯ
(15 ส.ค. 2554)


โครงการอบรมเสริมความรู้สำหรับนิสิต หลักสูตร Java Technology and Application
(10 ส.ค. 2554)


โครงการแสดงผลงานวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมซอฟต์แวร์ 2554
(วันที่ 10 ก.พ. 54 )


โครงการแสดงผลงานวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมซอฟต์แวร์ 2554
(วันที่ 10 ก.พ. 54 )


CSIT Game2011 (sport night)
(วันที่ 8-9 ม.ค. 54)


สานสัมพันธ์ CSITGame 2554 (2)
(วันที่ 8-9 ม.ค. 54)


สานสัมพันธ์ CSITGame 2554
(วันที่ 8-9 ม.ค. 54)


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา และใช้งานเทคโนโลยีเสียงพูดภาษาไทย” (3)
(5 - 7 ส.ค. 2554)


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา และใช้งานเทคโนโลยีเสียงพูดภาษาไทย” (1)
(5 - 7 ส.ค. 2554)


โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับอาจารย์
(14 ก.ค. 2554)


โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554
(5 มิ.ย. 2554)


โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM)
(20 พ.ค. 2554)


โครงการ CSIT สัญจร ครั้งที่ 1/2554 ณ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จ.กำแพงเพชร (2)
(23 - 24 กรกฎาคม 2554)


โครงการ CSIT สัญจร ครั้งที่ 1/2554 ณ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จ.กำแพงเพชร (1)
(23 - 24 กรกฎาคม 2554)


โครงการทดสอบมาตรฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (GRE)
(18 มิ.ย. 2554)


โครงการทดสอบมาตรฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (GRE)
(18 มิ.ย. 2554)


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภาควิชา CSIT
(6 ม.ค. 54)


โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ (2)
(9 - 13 พ.ค. 54)


โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ (1)
(9 - 13 พ.ค. 54)


โครงการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 7 (4)
(2 - 6 พ.ค. 54)


โครงการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 7 (3)
(2 - 6 พ.ค. 54)


โครงการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 7 (2)
(2 - 6 พ.ค. 54)


โครงการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 7 (1)
(2 - 6 พ.ค. 54 )


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภาควิชา CSIT
(14 ม.ค. 53)


งานกีฬาสัมพันธ์ CSIT Games
(10 ม.ค. 53)


งานกีฬาสัมพันธ์ CSIT Games
(( 10 ม.ค. 53 ))


โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการ
(20-21 พ.ย. 53)


สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
(8 พ.ย.53)


สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
(1 พ.ย. 53)


โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์
( 10-25 ต.ค. 53)


สัมมนา วิชา research method and Project
(20 ก.ย.- 8 ต.ค. 53)


CSIT เข้มแข็ง
(16 ก.ย. 53)


โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ
(11 กันยายน 2553)


โครงการ CSIT สัญจร รร.วัดโบสถ์ศึกษา จ.พิษณุโลก
(4-5 กันยายน 2553)


โครงการ CSIT สัญจร รร.วชิรปราการ จ.กำแพงเพชร
(28-29 ส.ค.2553)


โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF สาขาไอที
(24 สิงหาคม 2553)


โครงการศึกษาดูงานนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(คู่ขนาน)
(29-30 สิงหาคม 2553)


โครงการศึกษาดูงานนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(29-30 สิงหาคม 2553)


โครงการศึกษาดูงานนิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(9-10 สิงหาคม 2553)


บุคลากรภาควิชาศึกษาดูงาน ประจำปี 53
(19-20 ส.ค.2553)


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ53
(16-18 ส.ค.53)


โครงการปรบปรงหลกสตรตามกรอบมาตรฐาน TQF
(6ส.ค.53)


โครงการอบรมเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
(15-21 ก.ค.53)


โครงการทดสอบมาตรฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(10 ก.ค. 53)


โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับอาจารย์
(9 ก.ค. 53)


ทำแผนปฎิบัติการปีงบประมาณ 54 และ ประเมินแผนปฎิบัติการปี 53
(8 ก.ค.53)


โครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และTHNIC สัญจร ครั้งที่ 1
(3 ก.ค.53)


โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับภาควิชา)
(12-13 มิถุนายน 2553)


โครงการปฐมนิเทศนิสิตป.ตรี ปี 53
(31 พ.ค.53)


โครงการจัดการความรู้
(25 พ.ค.53)


มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ดูงานภาควิชาฯ
(25 พ.ค.53)


โครงการแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ 2553
(1-2 เม.ย.53)


โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ ค่าย 2/2552
(14-29 มี.ค.2553)


โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ ค่าย 2/2552
(14-29 มี.ค.2553)


โครงการสัมมนาหลังการศึกษาและการฝึกงาน
(25-26 ก.พ.53)


ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯจัดโครงการแสดงผลงานวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมซอฟแวร์
(11 ก.พ. 2553)


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนิสิตและบุคลากร
(14 ม.ค.53)


โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ชาวCSIT
(10 ม.ค.53)


โครงการสัมมนาบัณฑิตศึกษา ปี 53
(8 ม.ค. 53)


โครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา 52
(15-17 ธ.ค. 2552)


โครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา 52
(15-17 ธ.ค. 2552)


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ
(8 ธ.ค.52)


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ
(8 ธ.ค.52)


โครงการอบรมเสริมความรู้เฉพาะด้าน สำหรับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ
(28-29 พ.ย.52)


โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) 52
(12-27 ต.ค. 52)


ศึกษาดูงาน คอมปกติ52
(20-21 ส.ค. 52)


รูปทำแผน 53
(19 ส.ค. 52)


สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 52
(17-19 ส.ค. 52)


CSIT สัญจร ร.ร. วชิรปปราการวิทยาคม
(8-9 ส.ค. 52)


GIS-52
(6 ส.ค. 52)


โครงการศึกษาดูงาน ไอทีและไอทีคู่ขนาน
(30 ก.ค. 52)


โครงการภาควิชาพบผู้ประกอบการ
(28 ก.ค. 52)


โครงการสัมมนาวิชาการ
(27 ก.ค. 52)


โครงการจัดองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการจัดข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 21 พค. 52)


ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี 2552
(6 มิถุนายน 2552)


โครงการศึกษาดูงานของบุคคลากรภาควิชาคอมฯ
(27-29 พฤษภาคม 2552)


IT Camp 52
(24-25 พ.ค. 52)


Com Camp 52
(21-23 พ.ค.52)


สงกรานต์ 52
(9 เมษายน 52)


รับปริญญา 51
(27 พ.ย.51)


โครงการสัมมนาฝึกงาน ภาคปกติ 52


นวัตกรรมซอฟท์แวร์ 2552
(วันที่ 29 ม.ค. 52)


csit games
(17-18 ม.ค.52)


ทำบุญภาควิชา 52
(15 ม.ค. 52)