หน้าหลัก  << หน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   >>

โครงการสอบวัดมาตรฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(22 มิ.ย. 56)


โครงการถ่ายทอดประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต
(7 มิ.ย. 56)


โครงการคณะวิทยาศาสตร์พบผู้ปกครองนิสิตใหม่
(31 พ.ค. 56)


โครงการอบรมเสริมความรู้สำหรับนิสิต
(10 พ.ค. 56)


โครงการสัมมนาการศึกษาอิสระ และสหกิจศึกษา
(19 ก.พ. 56)


โครงการสัมมนาการศึกษาอิสระ และสหกิจศึกษา
(19 ก.พ. 56)


โครงการอบรมเสริมความรู้สำหรับนิสิต
(8 - 9 พ.ค. 56)


โครงการจัดการความรู้ (KM) หลักสูตร มคอ.
(2 พ.ค. 56)


โครงการติดตามแผนปฏิบัติการกลางปี ประจำปีงบประมาณ 2556
(4 เม.ย. 56)


โครงการ CSIT สัญจร ปี 2556
(8 - 10 ก.พ. 56)


โครงการสานสัมพันธ์ชาว CSIT
(2 ก.พ. 56)


โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
(7 ก.พ. 56)


โครงการอบรมเสริมความรู้สำหรับนิสิต (Android)
(29 ม.ค. - 13 ก.พ. 56)


โครงการอบรมเสริมความรู้สำหรับนิสิต
(12 - 13 ม.ค. 56)


โครงการอบรมเสริมความรู้สำหรับนิสิต
(12 - 13 ม.ค. 56)


โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนิสิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
(14 ม.ค. 56)


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากร และนิสิต
(10 ม.ค. 2556)


งานสังสรรค์ปีใหม่ 2556
(25 ธ.ค. 2555)


โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนิสิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
(20 ธ.ค. 55)


โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนิสิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
(20 ธ.ค. 55)


โครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา
(2-4 ธ.ค. 55)


โครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา
(2-4 ธ.ค. 55)


โครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา
(2 - 4 ธ.ค. 55)


โครงการจัดการความรู้
(12 พ.ย. 55)


โครงการแสดงผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ 2555
(20 ก.ย. 55)


โครงการแสดงผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ 2555
(20 ก.ย. 55)


โครงการถ่ายทอดประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต
(24 ส.ค.55)