หน้าหลัก  << หน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   >>

โครงการบริการวิชาการ CSIT สัญจร ปีการศึกษา 2556
(8 - 10 มีนาคม 2557)


กิจกรรมค่ายอาสาแบ่งปันความรู้สู่น้อง ปีการศึกษา 2556
(1 - 2 มีนาคม 2557)


โครงการสัมมนาหลังการศึกษาอิสระ และการฝึกงาน
(16 ธ.ค. 56)


โครงการสัมมนาหลังการศึกษาอิสระ และการฝึกงาน
(16 ธ.ค. 56)


โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
(18 พ.ย. 57)


โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนิสิต
(1 พ.ย. 2556)


โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ประเทศเกาหลี
(8 - 12 พ.ย. 56)


โครงการอบรมเสริมความรู้สำหรับนิสิต (Data Warehouse)
(26 - 28 ส.ค. 56)


โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
(26 ส.ค. 56)